Konto dla wpłat :

Bank PKO BP S.A. O/Sulecin

Nr : 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415

Czekamy na Państwa :

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 – 15:30

Dyżur Komornika odbywa się:

w środę w godz. 10:00 – 15:30

Kontakt

Kancelaria Komornicza nr I w Międzyrzeczu
66-300 MIĘDZYRZECZ
ul. Piastowska 32,

Kontakt: tel.: 95 7411843, tel.: 95 7423067

e-mail : kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl

Obwieszczenia

Zobacz również :  Licytacje ruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GW1M/00017395/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1, w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działki gruntu: nr ew. 429/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.uż.234,83m2 wraz z piwnicą o pow.uż.145.03 m2; podpiwniczenie całkowite, (w tym garaż = 30,70m2) i nr ew. 428/7; łączna powierzchnia działek gruntu = 0,0558 ha, należącej do dłużników: Janusz Brückner i Jolanta Brückner położonej: 66-300 Międzyrzecz, ul.Chpina, ul. Szymanowskiego dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00017395/7. Suma oszacowania wynosi 1 313 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 984.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131.300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Sulęcinie 46 10202036 0000 0202 0040 5415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.11:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1, w pok. 25 protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, uproszczony wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

QBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GW1M/00035937/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2023r. o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 239/2 o powierzchni 1,6400 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 150,58m2 plus piwnica 7,84m2, budynkiem garażowym o pow.uż.30,81 m2 i budynkiem gospodarczym . Nieruchomość obciążona jest prawem osobistym: bezpłatna dożywotnia służebność polegająca na prawie korzystania przez osoby uprawnione z budynku mieszkalnego i całej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 239/2. Prawo to wpisane jest na rzecz Joanny Marii Jakubowskiej i Anny Marii Jakubowskiej Kłos: wartość prawa dożywocia obciążającego nieruchomości = 264.000,00zł, należącej do dłużnika: Marek Jakubowski położonej: Gościnowo nr 13, gm.Skwierzyna dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00035937/1 . Suma oszacowania wynosi 405 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Sulęcinie 46 10202036 0000 0202 0040 5415
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:30 do godz.13:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1 w pok. 25 protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, uproszczony wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WIELKOŚCI 1/2 CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1M/00032007/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2023r. o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1, w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości ułamkowej stanowiącej: udział dłużnika w wielkości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działkę gruntu o nr ew. 524 o powierzchni 0,0800 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej = 109,65 m2 + przyziemie = 60,79 m2 i budynkiem gospodarczym (w trakcie budowy), udział 1/2 należy do dłużnika: Zbigniew Dreher położonej: 66-440 Skwierzyna, ul.Nowa 2, Murzynowo, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00032007/2 Suma oszacowania udziału 1/2 części nieruchomości wynosi 233 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Sulęcinie 46 10202036 0000 0202 0040 5415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.12:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1, w pok. 25 protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego rzeczoznawcy majątkowego wraz z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów, wypisem z kartoteki budynków, kopią mapy ewidencyjnej, z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GW1M/00038402/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2023r. o godz.11:00 w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1, w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow.uż.56,50 m2; 3 pokoje, kuchnia i łazienka, do lokalu przynależy skrytka o pow.3,36 m2, pomieszczenie w piwnicy o pow. 16,94 m2 oraz segment w budynku gospodarczym łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych = 93,60 m2, należącej do dłużnika: Irena Kusio położonej: 66-440 Skwierzyna, ul.Skwierzyńska 30/2, Murzynowo, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00038402/3 . Suma oszacowania wynosi 55 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Sulęcinie 46 10202036 0000 0202 0040 5415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:30 do godz.12:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul.Wojska Polskiego 1, w pok. 25 protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, uproszczony wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru lokali z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GW1M/00053519/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2023r. o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1, w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: działki gruntu nr ew.38/7, 38/8, o łącznej powierzchni 0,6890 ha; sklasyfikowane jako rola klasy V., działka nr 38/8 w niewielkim fragmencie pastwisko klasy V., należącej do dłużnika: Jakub Maciejczyk,położonej: 66-320 Trzciel, Żydowo, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00053519/7 Suma oszacowania wynosi 74 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 533,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 430,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Sulęcinie 46 10202036 0000 0202 0040 5415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z art.4 ust.4 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku m.in. orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:30 do godz.12:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1 w pok. 25 protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z
mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GW1M/00023065/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-12-2023r. o godz.13:00 w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1, w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 36,33 m2; 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, usytuowanego na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 30,40 m2, w tym: piwnica o pow. 5,40 m2, pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow.8,60 m2 , skrytka o pow. 0,30 m2 – 1, garaż w budynku gospodarczym o pow.16,10 m2 , należącej do dłużnika: Daniel Kwieciński, położonej: 66-300 Międzyrzecz, ul. Mieszka I 43/3, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1M/00023065/0 . Suma oszacowania wynosi 140 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Sulęcinie 46 10202036 0000 0202 0040 5415 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.11:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1, w pok. 25 protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, uproszczony wypis z rejestru gruntów , wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru lokali wraz z kopią mapy ewidencyjnej z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zobacz również :  Licytacje ruchomości