Konto dla wpłat :

Bank PKO BP S.A. O/Sulecin

Nr : 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415

Czekamy na Państwa :

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 – 15:30

Dyżur Komornika odbywa się:

w środę w godz. 10:00 – 15:30

Kontakt

Kancelaria Komornicza nr I w Międzyrzeczu
66-300 MIĘDZYRZECZ
ul. Piastowska 32,

Kontakt: tel.: 95 7411843, tel.: 95 7423067

e-mail : kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl

Właściwość

(…)

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(art. 10 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r.o komornikach sądowych Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosława Brzeźniaka  w egzekucji z nieruchomości obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu.

(…)

Art.8 ust. 11 W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.

Zakres właściwości miejscowej w egzekucji z nieruchomości :

– miasto i gmina Skwierzyna,
– gmina Bledzew,
– miasto i gmina Międzyrzecz,
– miasto i gmina Trzciel,
– gminy : Przytoczna, Pszczew,